Skip to main content

Full text of "Oratio pro Ferdinando rege ad Alexandrum VI"

See other formats


I*LIO*r.lAQlM a>,H»iaii! K UITTRF5 

.DRES^is ■a-w wiMiL i| 4 WtE '4 / 

I 
' I 7 8 10 11 12 13 14 15 16 Ex Bibliorhcca { 

quam 16O00 Voll. conftantem | 
huic AbbariacS Genovefae Parif. 
Tcftamenio legavit Car Maurit. 

L£ X^LLiea Archiep. R.emeniis. 
Obiit anno 1710. 


cm 1 6 7 8 llll 10 11 12 13 14 

4 *- *v 


M. ^'^-V 1 /cvW ^ ^ w ■ 

v»v» » 


c 


, A ^v f< + 
./■• 

1 V> *%.-* V 6 y 10 11 12 13 14 15 
1 II 1 [ M II II III | II M 
llll|llll|llll llll 

cm 1 -3 6 7 y 10 11 12 13 14 cm 1 6 8 10 11 12 13 14 15 ' 


cm 1 4 6 7 8 10 11 12 13 14 li 

D*U/ co /.1 E««to ifitMH&MK ' " i {(>) 2>0« M fc. 4«3 - PlitttAu. iiOf c 7* 2-CJJ - AIC 

J"(lo) - 

*(il) !>*»■*•" *f>o 
f*4 KN.lll «II 

(vf.lfjtvMSl 6^5 

(4o£*v 3?/ 4 jj i**0 I4?4j ii («%) - 

'-■■ toj - 

15 t>0 

it>W 

\\ (1« 


6S-S 

C7H 
T a 

m PdluU- i9 n IJ(*3 

lo(*«) 
ll (3-7J - orfU« miti i»s« 1. w* 

%M Dcu,Vw»s ut ' ***£ 

fft. , >, . uJ «.Um U«*«' »• &-•' *— 

- m 

- I4.9 t. .* £*«}? ^l — ■:o- 2,2 C a < 

23 C*5) 
2n CS« 

*6 CJ2) 
*7 C33) £<X4crvO 1'V 

513 ZZ [XU) P« diaJbU <*> *Sll 

3o (Jtf) - /J*i/ \£> 

cm 1 TT -3 6 7 y 10 11 12 13 14 X. 

/* "V 1>'J 
1 1 1 1 { M M M 1 1 1 1 M 1 

c 8 10 11 12 13 14 15 

E 

r 


cm 1 6 7 8 

M 1 II II 


< 


J 10 


1 


1 


12 


13 


14 


15 Ji CRutflff Zenoms fcruf inutflis Iefu Chrfftf AntiV 
ftiris fantfi Marci pro Ferdfnado Italo Rcge ad glo 
riofiflimum Alexandrum Sextum Pont«Summu 

Oratfo» 
I ex mco huc iudicfo-P.BeariiTime AIc 
xander Sexte Pont-Summe in cofpcclii 
pcnc dfuino Beatftudfnis tua: & huius fa 
crofancTifTima: fedis Apoftolica: diclu^ 
rus me contuliflem:profc<fto nunc omni pauorc mi 
hilibcranfmusconqufefccrct orTcnderem cnfm pra; 
tcr me unumalium ncmfncm-Siqufd fn diccndo for 
taflc inea orario parii difcrti hominis 8C minus exer^ 
cfcati minufqj memorfs per diuturnam ualftudfncm 
mcam comfttcrtt.Imptcfentfa ucro quam confidero 
pnrter irobrcil j ftarcm mcarum ufriu in maxime me> 
diocri lngenio pcrfonamexcellentiiTimaquaindu 
cendo fultincre tam repete coaclus fum no pofTuro 
nonmhil. B- P. in tanto illuftrium docliflimorucn 
hon.inum confcfTu atq? ordfne { & m tam celcbemV 
mo toti?.R.P.Chriftiana: atqj adco totius orbfs ter 
rarum(ut fta dicam>hcatro hoc cminentifllmo non 
contrcmifccrc.Cogitandum fiquidem mihf cft.B.P. 
non qua hfc flrudtura in diccndo ucrborum aut ni* 
torc utar fermonis;Ncmini ^fccTo in hufufcemodi 
munerc ampliiTimo congratulandi fummf fftfus ti> 
bi Pontificarus.-tuarqjSanclitatisextolIeda: uel clin 
guf etia penitus uerba locuplctfflima dcefle pollcnc 
i ita ultroatqj undiq? diuinarum laudum tuaru canv 
pus patentifltmus argumetaq; uberrima fnterdiccn/ 
dum fc ofTerunt*Mihi in dicendo accuratiflimccon 
auircndum eftnon quod me in tanta aaiplitudine 
tua diccrcdelc«ftarcfP'B»homincmtua; beatitudi' 
nis 6C hu\9 facrofancTiflime fedis apoftdlica: laudis 
ac gl oria: ab incuntc aetatc cupid iflimum : fcd d il ige 
tiflimc mihi fufpiciendum quid SancTitatem tuam 
potius SC hanc celfitud incm pcrbeate«S • apoftol ica; 
audircdcceatjmeq? itcm exponcre Ferdinandi-R-in/ 
uicTi nominc conucniat facrofancTiflima: maicfta' 
tis tu«e 8C hui9 almce fedis apoftolica: filiiccrtc q ob 
fctuantiflimi- Qua: fumma eft eius animi conftan/ 
tiflima magnitudo: par omnibus in rcbus prudetia 
grauitasanodcftia.-huraanitascVmanfuctudo-Pluf^ 
infignis cademhoc eft uiuaciflima cVmaximc ar/ 

dcns Rcligio atcp in ipfum dcum immortalem fla < 

grantilTimuscultuS' Mirumftacp &incrcdibile di' 
cTu cft:P-B-quanta Rcx inclitus laetitia 8C q.no uul/ 
gari gaudio fit pcrfufus pro mutua Scantiqua bcni/ 
uolencia illa inorTcnfaq? familjaritate ac perdulci co' 
fuctudinc qu£ inter uos paritcr cum florcnte aetate 8C 
cumulo honorum ad hunc u(q? fauftum tibi dC for' 
tunatum dicm miriftcc crcuit:pcrccpto ftatim nun' 
tio dsclarationis Summi Pontificat? tui fuprcmaxjj 

cm 1 •; 7 Ml|llll s 10 11 12 13 14 15 


dignitatis-EaproptcrRcx RcligfofilTimus hosuc 
ncrabilcs Prafules-.hos cxccllcntcs 8t iiluftrcs uircsj 
ac totius Reoni fui primarios ciucs SC me poftrcmo 
Lcgatos ad Sandtitatem tuam cj celcriter ficri potu^ 
itpcraduerfamualitudincm fuammittere ftuduit* 
Qua quidcm ornatiflTim^ lcgatioi in quo maois fcr 
ucntiflimi cius crga Sandftatcm tuam amons luce 
rct publico tcftimonio fplcndor Fedcricum fccundii 
fuumgcnitum Principcm huncilluftrem prarfccit 
praxlarifllmis eius rcbus gcft is nunquam fatis mco 
iudicio laudatum uirum: cuius fplendore modcftia: 
ut tua Sancftitas nouit humanifl im^cp intcaritatis a 
grcftcs rcmotc & inimicc 6i nationcs 8C ucrcntur e^ 
grcgfe SC diligunt no uuIgaritcr-Quam ob rcm fan^ 
tfiflimc Pontifcx in ifla tam fublimi cdcbriratc at> 
qucculminc Summi Pontificat? tui ut tantum mu/ 
nusciusnominc beatitudin? cua: congratularcmur 
Lcjaci hucprofcdi fumus Antiftcsdmina: totius» 
R*P'Chriftiana> 

lEPnefuI SandtifTimc unmcrfi gcneris hutnant no-> 
uum Si mirabik fldus Uiminc incrcdibili micansar 
dcntiflimc religiomsdulcifllm^q? fancft imonigtug 
iam pacercuocas fimul&introduccsinRep-Chri 
ftianam ueluticx longo quodam poflliminio ucnes 
no fqualcnte funelhmmo^ bcllo^ ciuiliuq; difcor' 
dia§£ Impator St Rcx unice Roraanoi^ tnodcracorcp 

, : 


tmara in folfo Chriftf iam nullfus brachio aut gla 

dfo egcns terreni homims legfonibus & armis cceic 
ftibushoceftpontificiis tonitruisatq; fulminibus 
munitus gloriofiflimcqj accin<tl:us*Quem hodie ut 
cxcclletifllmo nobis munerediuino datti cft in hoc 
tanto ac tam celebcrrimo bcatorum fratrum tuorii 
RcucrcndifllmoruCardinalium fan<5lifllma:q? apo 
ftohoehuins fedis concilio in celfitudfne ifla facro 
fan<5tiffima maieftatis ru# atqjfccpmfcdctcmuice 
gerente xpi reru oim coditoris rcdeptoris faiuatoris 
fcelicitatorifqj nfi oim dd optimi Max- Vicariu h& 
riflimu:uicariu integerrfmutuicariu facrofcti flimu: 
duce populi xpiani uigf latiffimu paftore arq; parrc 
totiushumani gcnerisindulgcntifTimum bnchifs 
apcrtis acdeuotiffimfs animis falutamus contemy 
plamur fufcfpimus ucneramur atq?ad facratiffimos 
pcdes tuos ex Chrifti amore dei Oprimi Max>pro' 
cumbcntes quanta poflumus rcucretfa atq; cultu in 
tua mortalitatc ipfumdeu immortalemconcucntcs 
adoramus qui te populo xpiano confcruado iamdiu 
procellis & tempeftate pcr diuturna publicoi^ cdio' 
rum intcftinarumqj fimultatum perfclitanti&po 
ne inclinaco clam pcreuntium fcculo^ prouidcnriffi 
me prasfecitut non ab rc*B-P- Alexandri tibi fauftu 
& prseclarum nomen totius orfcntis ufclorfis nobi/ 
liiTimfsjoptfmffqjfpolffs ornatifTimu pcrdiriflimis 
cartera tcmporfbus noftrfs nutu dci cuius iniuflu ni 


cm 1 

^HAM^^H^^^^^^MMM^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

^TW 6 7 8 10 11 12 13 14 15 hil fit fcruatum putem -Sufcipc igitur tu nunc»P*S • 
muncra atqj uota fupplfcia Rcgis integcrrimf defev 
cati animi ciufcp ardentifTima; in tc colendo uolunta 
tis fimul Si fcmpiternse de more maiorum obcdicri' 
tie pci pctuarq; obfcruantia: in facrofancTifTimahac 
apoftolicam fedem flagrantifTima eius amoris ac fi 
deiartcrnanmortalia monumenta:qua; oia nos bca^ 
titudini tuar eius nomine gloriofifTime Pont« q pic 
atcp cafTc polTumus ofrerimus & litamus in fcde ifta 
mundiiTima imobil i:& uelut ara diuina ac loco acce 
ptiffimo ipfi deo immortali fanguine Icfu xpf filii 
cfus Kcmore innocentiiTimo adhuc noftris fcclenV 
bus mortalium undicp proflucnte tepenti & madcn 
te ha:c oia dcfuper eodem ipfo deo imortali picntifTi 
mis & iuftifTimis oculfs cum toto cxercitu St clafTe 
bcatoi^ totacp ccelefti uicTrici dC triumphanti illa mi 
litia fupcrno^ accolarum prouidcntifTime infpccTa 
te-Quod reliquu cfT exilTimo Pot-BeatifTimc opus 
nunc no cfTe morari ultcrfus SancTitatem tuam 111 
comcmorandisinnumerabilib? beatitudinis tuelau 
dibus aut in rccenfcnda Rcgis fercnifTimi e rga mafe 
ftatem tuam incolumi obferuantia dC in hanc fapicn 
tifTima fcdcm apficam ueterc di antiqua mcntc pra> 
fentiq; animo. Cumulus naq; amplifTima^ laudum 
tuarumBP-efufmodi cftutufxillcquidcm ofone 
cuiufq; Plningi poflint fi cas 6i fancTus pudor tuus 
fchoncftas fpecTa~d ? uerecudi? cora explican aliquo 
r^ 


E| | modo paterct" fta fancte ac fortitcr pcr fcpte & tngia 
ta fcrc annos fn militia hac xpi primarius Cardinalis 
in maximis fempcr gerendis rebus optfmus quidem 
athleta tc excrcuiiti utgloriofiiTimu Calixtu Suttu 
mii Pont«auuncuIum tuum optimc cofulendo arat 
agcndo prarclarius tanq in fpeculo quoda rariffimat 
intcgriratis tua: inomni gcnerelaudis reprcfentare 
6:exccIIcre mirifice uidearis» Jllud uero qdad Rege 
probiflimu attinct no ta cius ucrba grauiflimi hois 
q ficta maximc cgregia magnificcnriflimiprincfpis 
rcf ratum piicibus & pofteris quotics rcs tuiit in fu/ 
fccptionc amantiflimc oium labo^ pro tucnda & il 
lufrrada maieftatcdunnicultusfantf iiTimarq} hui? 
fcdis apKcae confcruado fplendorc laudatiflimc rcli/ 
qucrut- ftHoc profcdto ipm eft qd nunc Opt.Rcx 
inftiruri cxcellcntis cVantiqmoris ciimaio^oiurn 
illuftriu fuo^ tum uYcu primus diui Alfbnfi Rcgis 
parrjs fancTiflimipnrifqj dcfidcrii fui optic mcmor 
pol licctf & fpondct in hoc ipfo munerc oblate. & pr§ 
itita: Sancti tati tua: fcmpircrnc: obcdicria: pictatis rc 
ocrenciar arcp amoris fummi erga te fui no folu for/ 
tunas:quod ccrtc in donis humanis minimu fcmpcf 
fuit munus fipicntibus gtum in tcrris quodcuq; lu/ 
cct fiagtk atqj caducu cft brcuiqj cu ipfa umbra inte 
r.tu^:fcd cum amplexu oim periculop cxpofitoneqi 
florccis rcgni laborcs uniucrfos ingcnuus induftna 
opera ftudium atqj curaT rcrra mariqj quantum cius ll!l|llll|llll|MI 


TTTT|TTTTTTTTT]TTT^^^^^^^^^^^^^^ 
III .11 


lll|llll cm 1 6 7 S 10 11 12 !.;■ 14 15 


culcrinc uircs maririmo cerreftriquc cxcratu i fe de-> 
mu ex xpi amore & obferuantia dei Opc-Max-nuk 
lius alccrius-crgo prius fibi libcrifcp fuis cj bcaricudi 
ni tua: cccria(tica:q; maieftaci cxcoled* clTe unq dc 
fucuy-Ecqnoporcueric proamplificando numine 
diuini cultus:ite facrofantfilTima: huius Ro-cc-prin 
cipis dci dccreto 8C Regina: gcntiu tucc bcaticudinis 
& hui? apwce fcdis bono cjctc ac maicftace uobis co 
fcruanda arqj augeda aducrfus quofcunq; fjfta &i ui* 
ctricia arma capc CHax funt fancliiTimc Summe 
Pontquare ad bcatitudine tua legati miffi fumus q 
hxc ad-S-tua: pcdcs cxponercm? id BcatifTimc Bot» 
qd fi minus clegatcr licuit panguftiastpm:at ccrte 
qd nobis fupcft libc^ perqobfcruatiiTimc pcgimus 
Proindc obkcramus &C obccftaraur beatitudine cua 
& facrofancla hanc apricam fcde plcni,pfeelo fpci fe 
rcnftate intuentes faccrrimi cofpctfus ufi co aio atqj 
cabcniuolentia munera haec Rcgia fufcipiacis qua 
ipc Rcx pftancilTimus ardeciflima obferuanria & in 
fflam ufamaucloricateexccllentiiTima piccatcante 
ipfius xpi oculos cquiifimi iudicis archana oia fccrc 
tioracordiumortaliupcrfcrutacis facrificia haxfua 
fanclicati cuc fcmpicernc oblac? & pr^fticc obcdicru 
cict noftris cxpiacis manibus arq; orc dicatiflTimo be 
atitudini cuc. accclficudini lacrofanCTiflimc- hu& fc 
dis apricc-ducc «bcnciuuanccdco amanciflime 6i 
maximc reuercncer obfignauic mific & obculic 

Tinis* cm 1 6 7 TTTT 
8 9 10 


11 12 13 14 15 I 


cm 1 6 7 8 io :: 12 13 14 


cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 o 

CSJ G\ I — CD I — r*- ^O u"> 
^r 


■ — 

mU i ro CvJ o ■ co r- AO m ■^ ■ro CM 


u I cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 cm 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


o 
csj <J\ ■ <x> 


I — r- ^O m t cn CvJ o a\ ■<:o P- ■VD 


m ■t co CM o cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

cm 1 6 7 8 10 11 12 13 14 15 It 
cm 8 10 11 12 13 14 
; cm 1 

!lll|llll 


III II 
Mll i i M 1 M M IIII 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15